What Expatriate should remember about - PIT and ZUS obligations with the latest changes - Payroll – Tax Breakfast with ASB Poland

-

Location: biuro ASB Poland, ul. Złota 59, budynek Skylight, 15 piętro, Warszawa

Szkolenie podatkowo-płacowe ASB - O czym powinien pamiętać Expat – obowiązki PIT i ZUS z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 1. Rozliczenia umów zagranicznych, czyli o czym powinien pamiętać Expat
 • Rezydencja podatkowa
  • Miejsce zamieszkania na gruncie ustawy o PIT
  • Ustalenie ostatecznej rezydencji na gruncie danej UPO
 • Zakres obowiązku podatkowego
  • Rezydencja a zakres opodatkowania
  • Specyficzne formy opodatkowania nierezydentów
  • Opodatkowanie przychodów „pasywnych”
 • Rozliczanie kontraktów zagranicznych
  • Osobisty obowiązek rozliczania zaliczek na PIT
  • Certyfikat A1
  • Obowiązek w zakresie składek ZUS&NFZ, umowne przeniesienie obowiązków zagranicznej spółki na Expata
  • Roczne zeznanie PIT i metody unikania opodatkowania
 1. Najnowsze zmiany w PIT i ich wpływ na systemy płacowe
 • Zmiana skali PIT – nowa stawka 17%
 • Podwyższone zryczałtowane koszty uzyskania przychodów
 • Zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia (42 764 PLN)
 • Zmiany w trakcie roku a systemy płacowe
 • PPK a PIT
 1. Czego spodziewać się jutro?
 • Zniesienie limitu składek ZUS (30-krotność)
 • Oddzielna ustawa dla przedsiębiorców (CIT i PIT)

Prezentację poprowadzą specjaliści z działu Tax oraz Payroll.

Wydarzenie jest bezpłatne.

------------------------------------------

Payroll – Tax Breakfast - What Expatriate should remember about - PIT and ZUS obligations with the latest changes

 1. Settlements of foreign contracts, i.e. what Expat should remember
 • Tax residence
  • Place of residence under the PIT Act
  • Determining the final residence based on a given UPO
 • Tax liability
  • Residence and the taxation
  • Specific forms of taxation for non-residents
  • Taxation of the "passive" revenues
 • Settlement of foreign contracts
  • Personal obligation to settle advance payments on PIT
  • A1 certificate
  • Obligation regarding ZUS & NFZ contributions, contractual transfer of obligations of a foreign company to Expatriate
  • Annual PIT tax return and tax avoidance methods
 1. The latest changes in PIT and its impact on payroll
 • Change in the PIT scale – the new rate of 17%
 • Increased flat tax-deductible costs
 • Exemption from taxation of persons up to 26 years of age (PLN 42,764)
 • Changes during the year and the payroll
 • PPK and PIT
 1. What to expect tomorrow?
 • Lifting the limit of ZUS contributions
 • Separate act for entrepreneurs (CIT and PIT)

Event is free.

*Please be informed that by completing the event registration form below you agree for processing of your personal data by the Belgian Business Chamber and receving e-mails. For more information please read our Privacy Policy (pdf below).

Prices

Participation as Price PLN net
Member 000
Non-Member 000
Other 000

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members