VAT 2020 - Business Breakfast with Advicero Nexia

-

Location: office Advicero Nexia, Moniuszki st. 1A, 6th floor, Warsaw

We have the pleasure to invite you to the Business Breakfast with our member company Advicero Nexia and Polish-Portuguese Chamber of Commerce, Polish-Israeli Chamber of Commerce, Polish-Romanian Bilateral Chamber of Commerce and Industry: VAT 2020.

The event will take place at Advicero Nexia premises in Warsaw (Moniuszki st. 1A, 6th floor) on 18th September  2019  from 9:00 am to 11:00 am

During the Business Breakfast our experts will discuss the following topics:

1. revolutionary changes in the way of setting cross-border transactions

 • VAT Quick fixes
 • new conditions for applying the 0% rate for intra-community supply of goods
 • new regulations regarding chain transactions
 • new simplifications for consignment stocks
 • planned changes in the scope of settlement of mail order sales
 • practical aspects of changes for manufacturing, construction and retail (e-commerce) sectors

2. obligatory split payment

 • products and services covered by the obligation (150 groups)
 • collective payment of invoices, invoices in foreign currencies and non-Polish suppliers - practical aspects
 • impact on liquidity
 • sanctions for failing to apply the new regulations
 • no possibility of recognition of tax deductible costs if purchase invoices are paid without split-payment

3. “white list” of taxpayers

 • new, public register of VAT taxpayers
 • information about the company available
 • necessity to publicize information about all bank accounts
 • repressive sanctions related to the lack of possibility to recognize tax deductible costs if you pay costs to an bank account other than the one indicated in the register

The breakfast will be held in Polish. Participation is free.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie podatkowe organizowane wspólnie z naszą firmą członkowską Advicero Nexia i Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą, Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą, Polsko Rumuńską Bilateralną Izbą Przemysłowo Handlową  pt.: VAT 2020.

Spotkanie odbędzie się w biurze Advicero Nexia w Warszawie (ul. Moniuszki 1A, 6p.)18 września 2019 r. w godzinach
9:00 – 11:00

 Podczas spotkania nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

1. rewolucyjne zmiany w sposobie rozliczania transakcji transgranicznych

 • VAT Quick fixes
 • nowe warunki w zakresie stosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
 • nowe regulacje w zakresie transakcji łańcuchowych
 • magazyn konsygnacyjny
 • planowane zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej
 • praktyczne aspekty zmian dla branży produkcyjnej, budowlanej i handlowej (e-commerce)

2. obowiązkowy split payment

 • produkty i usługi objęte obowiązkiem (150 grup)
 • praktyczne aspekty – zbiorcze opłacanie faktur, faktury w walutach obcych i dostawcy spoza Polski
 • wpływ na płynność przedsiębiorstw
 • sankcje karne grożące za niestosowanie nowych przepisów
 • brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia faktur z pominięciem split-payment

 3.  biała lista podatników

 • połączony rejestr podatników VAT
 • jakie informacje o spółce będą ogólnodostępne?
 • konieczność upublicznienia informacji o rachunkach bankowych
 • represyjne sankcje związane z brakiem możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia kosztów na rachunek inny niż wskazany w rejestrze

Śniadanie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

*Please be informed that by completing the event registration form below you agree for processing of your personal data by the Belgian Business Chamber and receving e-mails. For more information please read our Privacy Policy (pdf below).

Prices

Participation as Price PLN net
Member 000
Non-Member 000
Other 000

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members