News in Polish taxes

PIT decreased from 18% to 17% and an increase in tax-deductible costs

On July 16, 2019, the Council of Ministers approved a bill that will reduce PIT from 18 percent to 17 percent, and will also increase more than twice the tax-deductible costs for employees. It was assumed that the new solutions will be applied starting from January 1, 2020, but at the cabinet meeting it was decided that an earlier date will be enforced - as early as October 1, 2019.

Who will benefit from the new bill on the decrease of PIT to 17%?

The changes will cover over 25 million taxpayers - regardless of the form of employment. By reducing PIT from 18% to 17% and increasing the tax-deductible costs, there will be a reduction in labour costs, and thus the tax wedge (the difference between the total cost of hiring a full-time employee and the salary that the employee receives).

 

The assumed PIT reduction will concern revenues settled according to the tax scale, which are obtained, among others:

• from the employment relationship,

• from work performed in person (contracts for specific work, contracts of mandate)

• business activities of natural persons, including the form of partnerships,

• from retirement and pension,

• from property rights.

 

Decrease in PIT - the amounts

Data indicated by the Ministry of Finance say that a taxpayer who earns the minimum amount of remuneration for work in 2019 - PLN 2 250, will gain PLN 472. However, taking into account a forecasted average monthly salary in 2019 – the amount of PLN 4,765, it will be PLN 732 per year on the plus side.

The bill is to enter into force on October 1, 2019 and to apply to income earned as early as the end of 2019, rather than, like originally expected, from earnings in 2020.

It is another big change in the tax system after the recent introduction of „Bez PIT dla Młodych”. The assumption is to help in taking off in the labor market, because more than 2 million people up to the age of 26, who are working, will not pay the PIT.

The lower PIT is a bold step in the process of justly reducing taxes for all taxpayers, as well as leaving more money in the Poles' wallet. The reform is to help fight against the tax wedge, ie. to reduce the total amount of taxes and contributions. However, economists criticize the reduction of PIT, because they believe that Poland is already on a tight budget due to the introduction of social programs.

"In practice, it means that due to the unchanged gross salary, the higher net salary will hit employees' accounts. The changes will also affect pensioners, annuitants or people running a business. In addition, we are significantly increasing the tax-deductible costs for working people. Thanks to this, the employee will pay even lower PIT"- said the Minister of Finance Marian Banaś.

 

Increased tax-deductible costs

A new solution - another support for taxpayers, which the government adopted in the bill - is more than doubling the tax-deductible costs for employees. At the moment, they amount to PLN 111.25 per month, and not more than PLN 1 335 per year. After the changes, the thresholds will be respectively raised to PLN 250 per month and PLN 3,000 per year. This means that larger amounts will be deductible in the tax return. Another money saved in the wallet of Poles.

 

After the changes, the costs will be as follows:

• PLN 250 monthly (full-time employees) - before the change: PLN 111.25,

• PLN 300 monthly (full-time commuters) - before the change: PLN 139.06,

• PLN 3,000 annually (full-time employees) - before the change: PLN 1,335.00,

• PLN 3,600 annually (full-time commuters) - before the change: PLN 1,668.72,

• PLN 4,500 annually (employment at more than one job) - before the change: PLN 2,002.05,

• PLN 5,400 per year (commuters employed at more than one job) - before the change: PLN 2,502.56.

 

Lowering the tax rate is to cost public finances about PLN 9.7 billion annually.

 

According to the Regulatory Impact Assessment, government budget and self-government units would lose about PLN 4.8 billion each, as a result.

 

 

More: www.vgd.euPIT z 18% na 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów

Rada Ministrów przyjęła 16 lipca 2019 roku projekt ustawy, która obniży podatek PIT z 18 procent do 17 procent, a także podwyższy koszty uzyskania przychodów ponad dwukrotnie dla pracowników. Zakładano, że nowe rozwiązania miały obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, jednak na posiedzeniu rządu zdecydowano o wcześniejszym planowanym terminie – już 1 października 2019 roku.

 

Kto zyska na nowym projekcie ustawy obniżenia PIT do 17%

Zmiany obejmą ponad 25 milionów podatników – bez względu na formę zatrudnienia. Dzięki zmniejszeniu PIT z 18% do 17% i podniesieniu kosztów uzyskania przychodów będzie miało miejsce zmniejszenie kosztów pracy, a więc również klina podatkowego (różnicy między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat, a wynagrodzeniem „na rękę”, jakie ten pracownik otrzymuje).

Zakładana obniżka PIT dotyczyć będzie przychodów rozliczanych według skali podatkowej, które są uzyskiwane m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Obniżenie PIT - w kwotach

Dane wskazane przez Ministerstwo Finansów mówią, iż podatnik, który zarabia minimalną kwotę wynagrodzenia za pracę w 2019 roku - czyli 2 250 zł, zyska 472 zł. Natomiast biorąc pod uwagę prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2019 roku – kwota 4 765 zł, będzie to rocznie 732 zł na plus.
Ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 r. i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych już w końcówce 2019 roku, a nie jak pierwotnie zakładano od zarobków w 2020 r.

W systemie podatkowym to kolejna duża zmiana po niedawnym wprowadzeniu programu „Bez PIT dla Młodych”. Założeniem jest pomoc w starcie na rynku pracy, ponieważ ponad 2 mln osób pracujących do 26. roku życia nie będzie płacić PIT.

Niższy PIT to odważny krok w procesie sprawiedliwego zmniejszania podatków dla wszystkich podatników, a także pozostawienie w kieszeni Polaków większej ilości pieniędzy. Reforma ma pomóc w walce z klinem podatkowym, czyli obniżeniem łącznej kwoty podatków i składek. Jednak ekonomiści krytykują obniżkę PIT, ponieważ uważają, że budżet już bez niej jest dopięty wskutek wprowadzania programów socjalnych.

„W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”. Zmiany odczują także emeryci, renciści czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo znacząco podwyższamy koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących. Dzięki temu pracownik zapłaci jeszcze niższy PIT” – powiedział minister finansów Marian Banaś.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Nowym rozwiązaniem będącym kolejnym wsparciem podatników, które w ustawie przyjął rząd, jest ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Na tą chwilę wynoszą one 111,25 zł miesięcznie, a nie więcej niż 1 335 zł rocznie. Po zmianach progi zostaną odpowiednio podniesione do 250 zł miesięcznie oraz 3 000 zł rocznie. Oznacza to, że w zeznaniu podatkowym odliczeniu będą podlegały większe kwoty. Kolejne pieniądze zaoszczędzone w kieszeni Polaków.

Po zmianach koszty będą się kształtowały następująco:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) - przed zmianą 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (dojeżdżający jednoetatowcy) - przed zmianą 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) - przed zmianą 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (dojeżdżający jednoetatowcy) - przed zmianą 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) - przed zmianą 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (dojeżdżający wieloetatowcy) - przed zmianą 2 502,56 zł.

Obniżenie stawki podatkowej ma kosztować finanse publiczne ok. 9,7 mld zł rocznie. 

 

Według Oceny Skutków Regulacji budżet państwa i jednostki samorządowe miałyby stracić w efekcie po ok. 4,8 mld zł.

 

Więcej: www.vgd.eu

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members