Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych

Prezydent RP 6 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Zakres regulacji ustawy w głównej mierze sprowadza się do wprowadzenia tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych (zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych), tak więc przyjęte rozwiązania można określić nawet jako rewolucyjne. Głównym celem wprowadzenia ustawy jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym w obrocie gospodarczym, gdyż jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności 2017 aż 78% przedsiębiorców otrzymuje zapłatę 30 dni po terminie płatności, a dalsze 13% czeka na nią nawet do 60 dni, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, gdy za sprzedany towar, czy wykonaną usługę, przedsiębiorca otrzyma zapłatę dopiero po kilku miesiącach, co staje się coraz większym problemem, gdyż zdaniem 45% przedsiębiorców opóźnienia zapłaty stanowią celowe działanie ze strony ich kontrahentów, którzy w ten sposób mogą się kredytować kosztem swoich dostawców(koszt odsetek za opóźnienie w zapłacie jest często sporo niższy, niż koszt komercyjnego kredytu). Tak więc z punktu widzenia całej gospodarki jest to zjawisko niekorzystne, któremu należałoby jakoś próbować przeciwdziałać. Z drugiej strony przedsiębiorca, który w danej sytuacji stanowi stronę słabszą, będąc uzależnionym od partnera silniejszego finansowo i organizacyjnie, może być narażony  na ustalenie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty, niejednokrotnie przekraczających nawet 60 dni.

 

Czytaj więcej: pl.vgd.eu/pl/


Bad debt relief in the corporate income tax

On August 6, 2019, the President of Poland signed the Act of July 19, 2019 concerning amendments to certain acts in order to reduce payment gridlocks, which will enter into force on January 1, 2020. The scope of the act's regulation mainly boils down to the introduction of so-called bad debt reliefs in income taxes (for both natural and legal persons), so the adopted solutions can even be described as revolutionary. The main purpose of introducing the act is to prevent payment gridlocks in economic relations, as according to the European Payment Report 2017 as much as 78% of entrepreneurs receive payment 30 days after a payment deadline. 13% wait for it up to 60 days, which may lead to a situation, when an entrepreneur receives a payment for sold goods or services rendered after a few months, which is becoming an increasing problem, because according to 45% of entrepreneurs, contractors make delayed payment on purpose. Contractors can thus force a supplier to fund their business, obtaining a loan in the amount of the value of outstanding liability (the cost of interest for delayed payment is often much lower than the cost of commercial credit). So from the point of view of the entire economy it is an unfavorable phenomenon that should be somehow tried to be counteracted. On the other hand, an entrepreneur who is a weaker party in a given situation, being dependent on a partner who is financially and organisationally stronger, may be exposed to setting excessively long payment deadlines, often exceeding even 60 days.

Read more: pl.vgd.eu/en

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members