Skuteczne mediacje on-line nie tylko w czasie pandemii

Międzynarodowe Centrum Mediacji przy międzynarodowych izbach gospodarczych wprowadziło mediacje on-line.

- W Międzynarodowym Centrum Mediacji oprócz tradycyjnych form mediacji gospodarczych realizowanych w ramach posiedzeń wspólnych i indywidualnych posiadamy w swojej ofercie także mediacje online. Mediacje online wykorzystywane były do tej pory do mediowania sporów, w których z jakiegoś powodu nie było możliwe stawienie się stron w jednym miejscu i w jednym czasie. Jest to dość częsta sytuacja w przypadku sporów transgranicznych, gdzie jedna ze stron z powodów – najczęściej czysto logistycznych - nie mogła stawić się w Polsce – mówi dr Ewelina Stobiecka koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarządzający w kancelarii Taylor Wessing.

Jak w praktyce wygląda mediacja online w MCM?

Mediacja może być́ wszczęta na zgodny wniosek stron chcących skorzystać́ z postepowania mediacyjnego lub na wniosek jednej ze stron, jeżeli druga strona również̇ wyraziła zgodę̨ na przeprowadzenie mediacji w sprawie. Brak odpowiedzi strony, do której skierowano wniosek traktuje się̨ jako brak zgody na mediację. W przypadku zgody stron na postepowanie mediacyjne, koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przedkłada stronom umowę̨ o mediacje. W ramach przygotowań́ do mediacji, koordynator przeprowadza rozmowę̨ ze stronami oceniając zakres i przedmiot sporu oraz charakter spraw spornych, pomaga w wyborze właściwego mediatora, a także ustala wraz ze stronami oraz wybranym mediatorem zakres kwestii podlegających wyjaśnieniu przed właściwym postepowaniem mediacyjnym. 

Mediacja może odbywać się także zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. e-maila lub odpowiednich komunikatorów internetowych. W przypadku mediacji zdalnej mediator ustala wraz ze stronami wszelkie aspekty techniczne oraz zapewnia bezpieczeństwo i poufność takich mediacji. Komunikatory dostępne dla mediacji on-line zapewniają tworzenie dwóch lub nawet trzech równoległych wirtualnych pokoi, z pomocą których wszystkie niezbędne elementy mediacji mogą – w trakcie sesji on-line - zaistnieć. Tak więc zarówno spotkanie wspólne jak i sesje indywidulane mogą być sprawnie przeprowadzone. 

- Także w ostatnim czasie pandemii mediacje online są dużo częściej wykorzystywane, w tym przypadku jednak w związku ze środkami bezpieczeństwa i ograniczeniami związanymi z kontaktami społecznymi – dodaje Elisabetta Caprino, Członek Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Sekretarz Generalny Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Mediacja on-line kończy się ugodą, którą strony mogą zatwierdzić w sądzie tak, aby ugoda stała się tytułem egzekucyjnym i na równi z wyrokiem stanowiła podstawę wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z najnowszym zmianami związanymi z luzowaniem gospodarki, sądy powoli powracają do normalnego funkcjonowania. Ponieważ ustawodawca przewidział, że zarówno w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, jak i w okresie roku po ich zakończeniu posiedzenia sądu mogą odbywać się w formie zdalnej, nie wykluczone, że także – stosunkowo proste – posiedzenia mające na celu zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem będą zatwierdzane przez sąd w trakcie posiedzenia zorganizowanego on-line.   

Regulamin i cennik: http://www.mcm.org.pl/docs/Regulamin_postepowania_mediacyjnego_i_cennik_04-2020.pdf

Film kroków do ugody: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHkQSQ-O3g8

 

Międzynarodowe Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców, w tym w szczególności dla Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce.  Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie. Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta jest na wszystkie międzynarodowe instytucje wspierające przedsiębiorców i obrót z zagranicą oraz izby regionalne i branżowe reprezentujące interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. 

www.mcm.org.pl

 

 

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members